รับสมัครออนไลน์

รับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท & เอก (ภาคปกติ)

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

3 ธันวาคม 2561 - 1 กุมภาพันธ์ 2562

(ระบบจะปิดการสมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น.)
The online application system will automatically close
on 1 February 2019 at 16.30
สำหรับผู้ที่เคยกรอกใบสมัครแล้ว
ดาวน์โหลดเอกสาร
การสมัคร
  • ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 สาขาวิชา โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมทั้งเอกสารประกอบ
  • การสมัครแยกแต่ละสาขาวิชา (วัน-เวลาสอบคัดเลือกต้องไม่ตรงกัน) แต่มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชา เท่านั้น
ติดต่อ

หน่วยรับสมัคร งานบริการการศึกษา

โทร 0-2942-8445-9 ต่อ 225-226

E-mail: fgrakss@ku.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903

THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY

P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND

E-mail: fgra@ku.ac.th