การสมัคร
  • ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้มากกว่า 1 สาขาวิชา โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบการสมัครแยกแต่ละสาขาวิชา (วัน-เวลาสอบคัดเลือกต้องไม่ตรงกัน) แต่มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชา เท่านั้น

สำหรับผู้ที่เคยกรอกใบสมัครแล้ว
ดาวน์โหลดเอกสาร
  • เอกสารประกอบการสมัคร  ดาวน์โหลด
  • ใบแจ้งชำระเงิน (บส.บว.2)
  • หนังสือรับรองรายวิชา (บส.บว.3) สมัครเรียน ภาคต้น 2565  ดาวน์โหลด
  • หนังสือรับรองรายวิชา (บส.บว.3) สมัครเรียน ภาคปลาย 2565  ดาวน์โหลด
  • หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (บส.บว.4)  ดาวน์โหลด
ติดต่อ

หน่วยรับสมัคร งานบริการการศึกษา

โทร 0-2942-8445-9 ต่อ 225-226,229

E-mail: fgrakss@ku.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903

THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY

P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND

E-mail: fgra@ku.ac.th