•  หลักสูตรปกติ
  •  วิทยาเขตบางเขน
  • คณะสังคมศาสตร์
    ปริญญาโท
   XH06-จิตวิทยาชุมชน
 •  หลักสูตรพิเศษ
  •  วิทยาเขตบางเขน
  • คณะบริหารธุรกิจ
    ปริญญาโท
   XN61-บริหารธุรกิจ
   คณะศึกษาศาสตร์
    ปริญญาเอก
   XF78-เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
    ปริญญาโท
   XF78-เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    ปริญญาโท
   XR61-นวัตกรรมอาคาร
  •  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
    ปริญญาโท
   XE55-การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี