•  หลักสูตรพิเศษ
  •  วิทยาเขตบางเขน
  • คณะโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
    ปริญญาเอก
   XY62-การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
    ปริญญาโท
   XY62-การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
   คณะบริหารธุรกิจ
    ปริญญาโท
   XN61-บริหารธุรกิจ
   คณะวิทยาศาสตร์
    ปริญญาโท
   XD60-วิทยาการคอมพิวเตอร์
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ปริญญาเอก
   XE64-วิศวกรรมอุตสาหการ
    ปริญญาโท
   XE57-วิศวกรรมเครื่องกล
   XE73-การจัดการวิศวกรรม หลักสูตรนานาชาติ
   คณะศึกษาศาสตร์
    ปริญญาเอก
   XF78-เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
    ปริญญาโท
   XF51-การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
   XF78-เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    ปริญญาโท
   XR61-นวัตกรรมอาคาร
  •  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
    ปริญญาโท
   XE55-การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี