•  หลักสูตรพิเศษ
  •  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
    ปริญญาโท
   XB60-การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
    ปริญญาโท
   XC60-บริหารธุรกิจ
  •  วิทยาเขตกำแพงแสน
  • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
    ปริญญาเอก
   XF76-วิทยาศาสตร์ศึกษา
  •  วิทยาเขตศรีราชา
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
    ปริญญาโท
   XE55-การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
   XE56-วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
   คณะวิทยาการจัดการ
    ปริญญาเอก
   XJ60-การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
    ปริญญาโท
   XJ60-การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม