ผลการสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่สอบผ่านจนถึงวันที่สมัครเข้าศึกษากรณีเข้าอบรมวิชา 01355501 ให้นับจากวันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ของภาคการศึกษาที่สอบผ่าน ( เฉพาะ ผู้สมัครปริญญาเอก)