บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th

 รายงานตัวนิสิตใหม่
ดาวน์โหลดเอกสาร
  • กำหนดการและขั้นตอนในการรายงานตัวเข้าศึกษา  ดาวน์โหลด
  • หนังสือยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มการขอผ่อนผันการส่งใบรับรองแพทย์  ดาวน์โหลด
ติดต่อ

หน่วยทะเบียนนิสิต งานบริการการศึกษา

โทร 0-2942-8445-9 ต่อ 233

E-mail: fgrasak@ku.ac.th